Home Политика Ето при какъв Дневен ред протече днешното заседание на Министерски съвет
Ето при какъв Дневен ред протече днешното заседание на Министерски съвет

Ето при какъв Дневен ред протече днешното заседание на Министерски съвет

0
0
 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА ПРЕЗ 2017 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ЮХНОВСКИ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ОФИЦИАЛНА СТРАНА ПАРТНЬОР НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА БЕРЛИН 2018“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 19 ДО 28 ЯНУАРИ 2018 Г. И НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ПАНАИР БЕРЛИН“ ООД ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНА ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА

Внасят: министърът на земеделието, храните и горите

министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПОЗИЦИЯ 6: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ЯМБОЛ – ЗИМНИЦА ПРИ ГАРА ЗАВОЙ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, И С. ЗАВОЙ, ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, КЪМ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД – СОФИЯ

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА, ОТ ДРУГА СТРАНА

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 39-АТА СЕСИЯ НА ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3560-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ (ЧЛ. 50), ПРОВЕДЕНО НА 25 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 19 И 20 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. В ТАЛИН

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КАНАДА, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГРАД РИЧМЪНД, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА Г-Н БЬОНГ ГИЛ СУХ, ГРАЖДАНИН НА КАНАДА, ЗА ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КАНАДА С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОВИНЦИЯ БРИТАНСКА КОЛУМБИЯ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ И „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВТОРИ СПИСЪК С ПРИОРИТИЗИРАНИ ИСКАНИЯ ОТ 2017 Г. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА АНТИСЕМИТИЗЪМ, ПРИЕТО ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АЛИАНС ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХОЛОКОСТА, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БОРБА С АНТИСЕМИТИЗМА

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ И ДЪРЖАВНИТЕ ГАРАНЦИИ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №239 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на икономиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Внася: министърът на финансите