Home България Министерски съвет заседава днес
Министерски съвет заседава днес

Министерски съвет заседава днес

0
0
 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА ЗА 2018 Г. НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2015-2020) И НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ПИЛЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №45537/09) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЧЕНГЕЛЯН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №47405/07), „ХРИСТОСКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №50760/09), „ЙОНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №12504/09), „С. Ф. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА №8138/16) И „ФЪРТУНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (34525/08)

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ТРАСЕ НА ПЪТ І-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ ОТ КМ 1+000 ДО КМ 48+270, УЧАСТЪК ОТ КМ 1+000 ДО КМ 32+447,20“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН, ОБЩИНА СЛИВНИЦА И ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА ГРУЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И ПЛОВДИВ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЮЛИЙ ЛЮБЕНОВ НУШЕВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА ГРУЗИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И ПЛОВДИВ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Внася: министърът на околната среда и водите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ЯД ВАШЕМ“ – МЕМОРИАЛ НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА И ГЕРОИЗМА

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 И 19 АПРИЛ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на енергетиката

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МАНДАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО Й НА НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ (ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 И 23 АПРИЛ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на здравеопазването

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ПРОКУРАТУРИ, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ И УКАЗ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЕВ – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ“

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №2 ЗА 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2018-2021 Г.)

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Внася: министърът на правосъдието

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №362 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на правосъдието