Home Перник Очакват се по – добри електронни услуги в Община Перник
Очакват се по – добри електронни услуги в Община Перник

Очакват се по – добри електронни услуги в Община Перник

0
0
Община Перник предприе действия за модернизиране на администрацията и административните услуги, които предлага, чрез осигуряване на Комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейностите ще бъдат изпълнени в рамките на един месец и ще включват синхронизиране на нормативната база, създаване на заявления и стандарти на административните услуги, промяната на интерфейса на интернет страницата на общината, във връзка с изискванията на Наредбата за административно обслужване и Закона за електронното управление, както и представяне на информацията, свързана с административните услуги, предоставяни от община Перник в Единната информационна система на държавната администрация.
Това е и първата стъпка към въвеждане на електронни административни услуги от общинска администрация Перник.
С осъществяване на предвидените стъпки гражданите и представителите на бизнеса на община Перник ще имат възможността да се възползват от предимствата на Комплексното административно обслужване, спестявайки време и материални ресурси.
Административните услуги ще могат да се заявяват и получават по различни начини – на място, по пощенски път, чрез куриер по желание на потребителите.
На интернет страницата на община Перник, с цел прозрачност и достъпност на потребителите на услуги, ще бъде качена информация за всички административни услуги, които общината предоставя, заедно с бланки на заявленията и пълно описание към тях– правно основание, компетентен орган, процедура на изпълнение, цена и срок на услугата, необходими документи, начини за заявяване и предоставяне на услугата и др.
За реализирането и качественото изпълнение на дейностите, община Перник ще си сътрудничи с експерти от „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”.
Чрез въвеждането на Комплексно административно обслужване, Община Перник ще осигури за своите граждани ефективност и ефикасност на услугите, отчетност и прозрачност на администрацията, намаляване на административната тежест, като постави потребителя в центъра на административното обслужване.