Home Общество Председателите на Общински съвети ще имат правата на останалите изборни длъжности
Председателите на Общински съвети ще имат правата на останалите изборни длъжности

Председателите на Общински съвети ще имат правата на останалите изборни длъжности

0
0

Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.Предложените промени в законопроекта са в две основни насоки.

Първата предложена промяна има за цел да се приравнят възможностите на председателите на общинските съвети с останалите изборни длъжности след прекратяване на правомощията им и по аналогия с уредбата в Изборния кодекс да имат правна възможност да заемат предишната си длъжност след прекратяване на правомощията им като председатели на съвета.

Втората промяна има за цел да се създадат условия за изясняване на статута и подобряване на организацията на дейността на служителите в административното звено, подпомагащо работата на общинския съвет, като по този начин се създават и възможности за по-добро организационно-техническото и административно обслужване и цялостно подобряване на организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

Със законопроекта се предлага председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на съвета е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, да има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност в същото или с негово съгласие в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.

Предложените допълнения в тази част на законопроекта са заимствани от разпоредбите на параграф 6 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, където по аналогичен начин е решен въпроса за народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, членове на Европейския парламент от България и кметовете на общините, районите и кметствата.

Втората част на промените в закона е обоснована от съществуващите проблеми в практиката и затрудненията, които не малка част от председателите на общинските съвети срещат при осъществяване на правомощията си. С предложените изменения в законопроекта се създават необходимите предпоставки съществуващите несъответствия и практически проблеми да бъдат преодолени.

Обособяването на самостоятелните звена за подпомагане на работата на общинския съвет и на неговите комисии на пряко подчинение на председателя на общинския съвет ще създаде условия за подобряване на дейността им и ще подпомогне председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията и организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност.

В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени, като бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на текста, свързан с назначаването и освобождаването на служителите в звената, подпомагащи дейността на общинския съвет, с оглед предотвратяване или недопускане на възможност да се създават допълнителни противоречия с кметовете на общините. За измененията бяха 114, трима въздържал се.