Home Образование и наука Сериозни ремонти в учебни заведения е изпълнила Община Перник преди началото на учебната година
Сериозни ремонти в учебни заведения е изпълнила Община Перник преди началото на учебната година

Сериозни ремонти в учебни заведения е изпълнила Община Перник преди началото на учебната година

0
0

Преди началото на новата учебна година Община Перник е изпълнила ремонтни и възстановителни дейности в детските градини и училищата. Основен ремонт бе извършен на филиала на ДГ „В. Терешкова“ в с. Ярджиловци. Обновени са стените и таваните в занималнята, спалното помещение, санитарния възел, гардеробната. Доставено е ново обзавеждане. Преработена е отоплителната инсталация на ДГ №4 „Чуден свят“. Сериозна е инвестицията за вътрешен ремонт на сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“ на стойност 244 800 лв. Обявена е и обществена поръчка за външен ремонт на сградата, включително физкултурен салон, с прогнозна стойност 560 665 лв. В ход е и обществената поръчка за ремонт на физкултурния салон на VII ОУ „Г. С. Раковски“ с прогнозна стойност 735 696 лв. С финансиране от МОН в размер на 30 129 лв. пък е ремонтиран покривът на училището в с. Кладница.

С постановление на Министерски съвет от 29.07.2021 г. са одобрени средства в размер на 321 561 лв. и се извършват ремонт на покрив, фасада, инсталация вътрешен ремонт и поставяне на климатици в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Дивотино. В момента ремонтните работи продължават – подменена е дограмата и е започнат вътрешния ремонт. Учебната година ще бъде открита в двора на училището в с. Дивотино, но до приключване на ремонтните дейности, учебният процес ще бъде организиран в сградата на Кметство Люлин. Продължават дейностите по поставяне на топлоизолация на сградата на ОУ „Св. Ив. Рилски“ и ПМГ „Хр. Смирненски“.

През летния сезон на 2022 г. в образователните институции са извършили текущи ремонти за обновяване на материалната база. Частично е ремонтиран покривът на физкултурния салон на ХI ОУ „Елин Пелин“. Напълно е подменена дограмата на физкултурния салон на XVI ОУ „Кирил и Методий“. Ремонтиран е и покривът на сградата на ул. „Рига“, където съжителстват три образователни институции- ТПГ „Мария Кюри“, XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и филиалът на ДГ №6 „Българче“.

Ремонт на класни стаи и кабинети, коридори, административни помещения, санитарни помещения и поставяне на ламиниран паркет е извършено в ОУ „Св. Иван Рилски“ на стойност 43 831 лв., в ПМГ „Хр. Смирненски“- 39 907 лв.; V СУ „П. Р. Славейков“; реновирани са логопедичният кабинет и библиотеката в VII ОУ „Г. С. Раковски“; Х ОУ „А. Константинов“; освежителен ремонт на 18 класни стаи е направен в ХI ОУ „Елин Пелин“, подобрения са извършени и в VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Олимпиец“, ОУ „Отец Паисий“ в с. Ярджиловци, ХII ОУ „В. Левски“, СУ „Т. Ненков“. Закупено е ново обзавеждане за класни стаи в VIII ОУ „Кракра Пернишки“, XVI ОУ „Кирил и Методий“ , СУ „Т. Ненков“.

Преработка на отоплителна инсталация и подмяна на радиатори е извършено в Х ОУ „Алеко Константинов“ на стойност 19 069 лв. Обновено е вътрешното обзавеждане на ЦПЛР – Ученическо общежитие със закупуване на нови електроуреди на стойност 3 164 лв.

В училищата в община Перник са извършени текущи ремонти и капиталови разходи на обща стойност 341 891 лв.

Облагородяване на дворните пространства е осъществено и чрез проекти по ПУДООС през 2022 г. в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, ДГ №2 „Родолюбче“ и ДГ „Пролет“ . Продължават ремонтните дейности с сградата на ДГ №9 „Калина Малина“ кв. Проучване по изпълнението на Проект „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност“ с прогнозна дата за приключване 23.04.2023 г. Децата от филиала са настанени в ЦПЛР-ОДК, ДГ №15 „Райна Княгиня“ и ДГ №14 „Славейче“.

Ремонтиран е филиалът на ДГ №12 „Радост“ в с. Студена на стойност 15 302 лв. В помещенията е положен гипсокартон, монтирани са растерни тавани и нови осветителни тела. Текущи ремонти са извършени и в сградите на детските градини и прилежащите им филиали. Дейности по оформяне и обогатяване на дворните пространства и поставяне на комбинирани съоръжения за игра са осъществени в ДГ №3 „Пролетен цвят“ – филиал Кладница и в ДГ №5 „Вела Пеева“. Децата от филиала на ДГ „Пролет“ на ул. „Н. Козлев“ ще започнат учебната година в централната сграда на детската градина на ул. „Люлин“ до приключване на ремонтните дейности в сградата.

Детските градини имат готовност за отоплителния сезон. На локално отопление с течно гориво са ДГ „Пролет“, ДГ №12 „Радост“ и ДГ №14 „Славейче“. За началото на сезона тези детски градини разполагат с необходимите количества газьол. ДГ №9 „Калина Малина“ – централна сграда е газифицирана и се осигуряват ежемесечно средства за изразходваните количества газ. С пелети се отопляват ДГ „Валентина Терешкова“ гр. Батановци и филиала на ДГ №15 „Райна Княгиня“ в с. Мещица. Зареждането с пелети се осигурява своевременно. Останалите 10 детски градини са на централно парно отопление. Осигурени са допълнителни електроуреди за помещенията при временно преустановяване на централното топлоподаване за децата да бъдат осигурени нормални условия.

По-голямата част от училищата също са на централно парно отопление. С отопление на течно гориво са три училища – VII ОУ „Г. С. Раковски“ , XVI ОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. В бюджетите на тези училища, които са на локално отопление са разчетени и разпределени допълнителни средства по формулата за осигуряване на горива. На твърдо гориво са училищата в селата Кладница и Ярджиловци. И в тях директорите организират сключването на договорите и доставката.

Доставени са познавателни книжки, учебни комплекти, учебници и учебни помагала за подготвителните групи в училищата и учениците от I до VII клас в общинските училища, за което са разпределени от Община Перник 368 068 лв.

За подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас в общинските детски градини и училища в община Перник за 2022 година са разпределени средства от държавния бюджет в размер на 448 725 лв., а за подпомагане на спорта и физическа активност 44 575 лв. Предоставяни са целеви средства от държавния бюджет за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите от системата на предучилищното и училищното образование в община Перник за 2022 г. в размер на 110 528 лв.