Home Култура и изкуство Първа сесия на Общински фонд „Култура“
Първа сесия на Общински фонд „Култура“

Първа сесия на Общински фонд „Култура“

0
0

В изпълнение на правомощията и отговорностите си Общински фонд „Култура“ – Перник обявява Пилотна сесия за финансиране и започва прием на проектни предложения финансова подкрепа, както следва:

„Активни и иновативни“ – (летни) културно-образователни програми.

Дейности и събития по издирване, съхраняване, популяризиране и интерпретиране на елементи от културно-историческото наследство;

За разпределение са предвидени средства в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева.

Максимално допустимото финансиране за един проект е до 5000 /пет хиляди/ лева.

Собствено финансиране от страна на кандидатите не се изисква.

Срокът за реализация на проектните предложения е д три месеца от датата на сключване на договорите за финансиране.

Всеки кандидат е допустимо да участва само с по едно проектно предложение.

За участие в сесията кандидатите представят Формуляр за кандидатстване, с посочените в него документи и приложения.

Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на общинската администрация: 2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А, окомплектовани в оригинал на хартиен носител, плюс копие на хартиен носител и копие на електронен носител, в запечатан и четливо надписан плик, до 16:30 ч. на 10.05.2022 г.

Правилника за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“ – Перник, както и пакетът документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Перник: https://bit.ly/3x8JzZh